Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ "ΤΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ ΕΠΙ ΤΗ ΚΗΡΥΞΕΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ "21ην Απριλίου 1967. ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ


ΤΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ
ΕΠΙ ΤΗ ΚΗΡΥΞΕΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣΤο διάγγελμα τον Προέδρου της "Εθνικής Κυβερνήσεως κ. Κων. Κόλλια το οποίον απήυθυνεν ούτος την 21ην Απριλίου προς τον Ελληνικόν Λαόν, επεξηγών τους λόγους της κηρύξεως Επαναστάσεως, έχει ως έξης:

«Ελληνικέ Λαέ,
Από μακρού παριστάμεθα μάρτυρες ενός εγκλήματος, το όποιον διεπράττετο εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του Εθνους μας.
Η αδίστακτος και αθλία κομματική συναλλαγή, ο εκτραχηλισμός μεγάλης μερίδος του Τύπου, η μεθοδική επίθεσις εναντίον όλων των θεσμών, η διάβρωσίς των, ο κατεξευτελισμός του Κοινοβουλίου, ή κατασυκοφάντησις των πάντων, η παράλυσης της κρατικής μηχανής, η πλήρης ελλειψις κατανοήσεως προς τα φλέγοντα προβλήματα της νεολαίας μας , η κακομεταχείρησις των φοιτητών και σπουδαστών μας, η ηθική κάμψις, η σύγχυσις και η θολότης, η μυστική και φανερά συνεργασία με τους ανατροπείς και τέλος τα συνεχή εμπρηστικά κηρύγματα ασυνειδήτων δημοκόπων κατέστρεψαν την γαλήνην του τόπου, δημιούργησαν κλίμα αναρχίας και χάους, έκαλλιέργησαν συνθήκας μίσους και διχασμού και μας ωδήγησαν εις το χείλος της εθνικής καταστροφής. Δεν απέμεινεν πλέον άλλος τρόπος σωτηρίας από την έπέμβασιν του Στρατού μας.
Η επέμβασης αυτή βεβαίως αποτελεί εκτροπή εκ του Συντάγματος, άλλα ή εκτροπή αυτή ήτο επιβεβλημένη διό την σωτηρίαν της Πατρίδος!

Ή σωτηρία της Πατρίδος είναι ο υπέρτατος Νόμος.
Αι εκλογαί, αι οποίαι προεκηρύχθησαν, δεν ήτο δυνατόν να δώσουν την λύσιν εις το δημιουργηθέν αδιέξοδο. Πρώτον, διότι, υπό πάς παρούσας συνθήκας, ήτο αδύνατος η ομαλή διεξαγωγή των και, δεύτερον, διότι οιονδήποτε και αν ήτο το αποτέλεσμα αυτών θα οδηγούμεθα μοιραίως εις την αιματοχυσίαν και το χάος.
Δι' αυτό επενέβη ο Στρατός. Διά να ανακόψη την πορείαν προς την καταστροφήν ένα βήμα προ της αβύσσου.
Εις ολόκληρο την Χώραν επικρατεί απόλυτος γαλήνη και τάξις.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Κυβερνήσεως εστρατεύθησαν προς εκτέλεσιν του προς την Πατρίδα καθήκοντος.
Ποίοι είμεθα: Δεν ανήκομεν εις ουδέν πολιτικόν κόμμα και ουδεμία πολιτικήν παράταξιν είμεθα διατεθειμένοι να εύνοήσιομεν εις βάρος της άλλης. Δεν ανήκομεν ούτε εις την οίκονομικήν ολιγαρχίαν, την οποίαν ομοίως δεν είμεθα διατεθειμένοι να αφήσωμεν να προκαλή την πενίαν. Ανήκομεν εις την τάξιν του μόχθου. Και θα σταθώμεν εις το πλευρόν των πτωχών αδελφών μας Ελλήνων. Ελαυνόμεθα αποκλειστικώς από πατριωτικά κίνητρα και επιδιώκομεν να καταργήσωμεν την φαυλοκρατίαν. Να εξυγιάνωμεν τον δημόσιον βίον. Να απομακρύνωμεν από τον οργανισμόν της Χώρας την σήψιν από την οποίαν εκινδύνευε. Να αποτρέψωμεν τον διχασμόν και την άλληλοσφαγήν προς την οποίαν μας κατηύθυνον κακοί Ελληνες και να δημιουργήσωμεν υγιείς βάσεις δια την ταχεία επάνοδον της Χώρας εις τον αληθώς ορθόδοξον κοινοβουλευτικόν βίον. Κηρύσσομεν την συναδέλφωσιν. Από της στιγμής αυτής δεν υπάρχουν Δεξιοί, Κεντρώοι, Αριστεροί. Υπάρχουν μόνον Έλληνες, οι όποιοι πιστεύουν εις την Ελλάδα, εις ένα ευγενές, ανώτερον και πλήρες ιδεώδες της αληθούς Δημοκρατίας και όχι της Δημοκρατίας του πεζοδρομίου, της οχλοκρατίας και της αναρχίας. Όταν οι Έλληνες είναι ηνωμένοι, θαυματουργούν. Υπάρχουν βεβαίως και ελάχιστοι εφιάλται, δημαγωγοί, ασυνείδητοι καιροσκόποι και κατ' επάγγελμα αναρχικοί. Αυτοί επεδίωξαν να μας διχάσουν. Και μας ονομάζουν αριστερούς, κεντρώους, κεντροαριστερούς και δεξιούς.
Επεδίωξαν να ενσταλάξουν εις την ψυχήν μας, με κάθε τρόπον, το μίσος των μεν προς τους δε. Επεδίωξαν να μας φανατίσουν και να μας εξωθήσουν εις τον αλληλοσπαραγμόν. Αυτούς τους ελαχίστους εμπρηστάς θα απομονώσωμεν και όλοι ημείς οι άλλοι Έλληνες, ηνωμένοι, θα βαδίσωμεν εμπρός την οδόν του προς την Πατρίδα καθήκοντος και της αρετής. Προς την ριζικήν αλλαγήν. Προς την ευημερίαν και την πρόοδον. Ο βασικός μας στόχος είναι ή κοινωνική δικαιοσύνη. Η δικαία κατανομή του εισοδήματος. Ή ηθική και υλική εξύψωσις του κοινωνικού συνόλου και ιδιαιτέρως των αγροτών και εργατών και των πενεστέρων τάξεων.
Η στοργή της Κυβερνήσεως θα στραφή αμέριστος προς την νεολαίαν και τα προβλήματα της.
Μετά την παγίωσιν ομαλού ρυθμού και την δημιουργίαν των καταλλήλων προς τούτο συνθηκών, το ταχύτερον δυνατόν, θα επανέλθη ή Χώρα εις τον Κοινοβουλευτισμόν επί υγιούς βάσεως. Τότε, ή αποστολή της Κυβερνήσεως θα έχη λήξει.
Προς αποτροπήν του διχασμού και της ετοίμου να εκσπάση εμφυλίου συρράξεως, ή οποία ωδήγει εις αιματοχυσίαν και κοινωνικήν και εθνικήν καταστροφήν, η Κυβέρνησις προέβη εις την κήρυξιν του Στρατιωτικού Νόμου καθ’ άπασαν την Χώραν.
Η Κυβέρνησις δήλοι κατηγορηματικώς, ότι είναι αποφασισμένη να φέρη εις πέρας δια παντός μέσου και με ταχύν ρυθμόν την βαρείαν αποστολήν την οποίαν ανέλαβεν. Είναι αποφασισμένη να εκπλήρωση εις το ακέραιον τας υποχρεώσεις της έναντι του Ελληνικού Λαού. Επικαλείται την καθολικήν συμπαράστασιν του πληθυσμού δια την πραγματοποίησιν του σκοπού της. Ζητεί πλήρη πειθαρχίαν προς το Κράτος. Όπως συμβαίνει εις όλας τα πολιτισμένας χώρας. Διότι πραγματική ελευθερία υπάρχει εκεί όπου υπάρχει Νόμος. Εκεί, όπου η ελευθερία του ενός φθάνει μέχρι του σημείου, εις το όποιον αρχίζει ή ελευθερία του αλλού.
Η Κυβέρνησις οφείλει να προειδοποίηση κατά τον πλέον κατηγορηματικόν τρόπον, ότι οιαδήποτε αντίδρασις εις το εθνικόν της έργον της αλλαγής, οποθενδήποτε προερχομένη, θα παταχθή πάραυτα δια παντός εις την διάθεσίν της μέσου.
Ζήτω το ΕΘΝΟΣ
Ζήτω ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ
Ζήτω ή ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΑΣ.

"Αθήναι τη 21 "Απριλίου 1967"

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

from http://exypno.blogspot.com/2010/04/21-1967_1905.html

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

epikairo oso pote
enaw papadopoylos mas xreiazetai tora