Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Προκήρυξη μέτρων Κρατικών Ενισχύσεων(Ιδιωτικών Επενδύσεων) του Άξονα 3 του Π.Α.Α. της Ελλάδας 2007-2013

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς:
                                     1)Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
                                     2)Οικονομικών


Θέμα: Προκήρυξη μέτρων Κρατικών Ενισχύσεων(Ιδιωτικών Επενδύσεων) του Άξονα 3 του Π.Α.Α. της Ελλάδας 2007-2013

Στις 1-11-2010 έληξε η προθεσμία υποβολής προτάσεων για τα μέτρα κρατικών ενισχύσεων του Άξονα 3 του Π.Α.Α της Ελλάδας 2007-2013.
     Η Δημόσια Δαπάνη που προκηρύχθηκε για τα μέ
τρα 311, 312, 313 και αφορούσε στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ήταν συνολικά 17,0 εκατ. ευρώ. Για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υποβλήθηκαν συνολικά 42 Φάκελοι Υποψηφιότητας με συνολική αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 6,3 εκατ. ευρώ. Στις σημερινές δύσκολες συνθήκες η υλοποίηση των εγκρινόμενων επενδυτικών σχεδίων μπορεί να βοηθήσει στην τόνωση των τοπικών οικονομιών στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της Ελληνικής Περιφέρειας, καθώς και στην τόνωση της Εθνικής Οικονομίας με την ενίσχυση του ζητούμενου που δεν είναι τίποτα άλλο από την ανάπτυξη.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1)  Πότε θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν;
2) Θα δοθεί η δυνατότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να αξιοποιήσει τους πόρους της και να μη μεταφερθούν σε άλλες Περιφέρειας της χώρας, για τους οποίους δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον στο πλαίσιο της 1ης αυτής Προκήρυξης καθόσον η υποβολή προτάσεων σε μία περίοδο που δεν λειτουργούσαν οι προβλεπόμενοι Υποστηρικτικοί Μηχανισμοί, δεδομένου ότι προκηρύχθηκαν αργότερα, είχε σαν αποτέλεσμα τη μειωμένη μόχλευση στις Ειδικές Ζώνες εφαρμογής των ανωτέρω Μέτρων του Άξονα 3 του ΠΑΑ και επομένως στις δεδομένες συνθήκες ιδιαίτερης δημοσιονομικής ανασφάλειας, τη μειωμένη ζήτηση για επενδυτικές πρωτοβουλίες;
3) Θα προωθηθεί για τους ανωτέρω λόγους, το ταχύτερο δυνατόν, η άμεση Προκήρυξη  των Μέτρων του Άξονα 3 που είτε δεν ενεργοποιήθηκαν ακόμη, είτε ενεργοποιήθηκαν αλλά δεν εκδηλώθηκε το αναμενόμενο ενδιαφέρον, όπως προαναφέρθηκε;

Αθήνα  3/10/2011
                                                                                                          Ο ερωτών Βουλευτής

Δεν υπάρχουν σχόλια: