Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013

Τα 8μηνα του Λιγνιτικού Κέντρου Δ. Μακεδονίας (Ν. Φλώρινας)H ΔΕΗ

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ιΤην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικά  Εξήντα έξι (66) ατόμων  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το Νομό Φλώρινας, που εδρεύει στο 7 χιλ. Πτολ. - Κοζάνης, για τις θέσεις που ακολουθούν (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσιακή
Μονάδα
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
131

Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ.Ε.
Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)
8μήνες
9
132
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ.Ε.
Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές)
8μήνες
5
133
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ.Ε.
Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ιμάντων)
8μήνες
5
134
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ.Ε.
Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων  (Προωθητήρων  ή Φορτωτών)
8μήνες
4
135
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ.Ε.
Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Καθολικών Εκσκαφέων)
8μήνες
2
136
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ.Ε.
Τεχνικοί Ορυχείων
8μήνες
7
137
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ.Ε.
Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες)
8μήνες
4
138
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ.Ε.
Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων)
8μήνες
4
139
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ.Ε.
Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές
8μήνες
6
140
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ.Ε.
Βοηθοί, Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές
8μήνες
4
141
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ.Ε.
Ηλεκτροτεχνικοί  Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων Δικτύων)
8μήνες
1
142
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΕ                                                                                                                                                                                                Τοπογράφοι   Μηχανικοί
8μήνες
1
143
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Πτυχιούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί  Τ.Ε
8μήνες
1
144
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ.Ε.
Τεχνικοί Ορυχείων
(Αυτοκινούμενη κινητή Επιτήρηση)
8μήνες
5
145
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ.Ε.
Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό
8μήνες
8Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από  18 ετών έως 65 να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που  επιλέγουν.

Λεπτομέρειες για τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν  όσοι επιθυμούν να επιλεγούν για μια από τις θέσεις  καθώς και τα κριτήρια επιλογής των προσλαμβανομένων  αναφέρονται στην ανακοίνωση που θα αναρτηθεί  στη ΔΕΗ/ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και στο χώρο ανακοινώσεων  Νομαρχίας Κοζάνης & Φλώρινας καθώς και στους Δήμους & Δ.Δ. που αναφέρονται στην προκήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας ΔΕΗ/ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  αυτοπροσώπως ή με νόμιμο εκπρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (συμπληρωμένη με πλήρη δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση ΔΕΗ ΑΕ/Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 7ο χιλ. Πτολ/δος – Κοζάνης) κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες με έναρξη την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης στον Τοπικό τύπο ή της ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων του ΛΚΔΜ και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών ήτοι από 09.12.2013 μέχρι και  18.12.2013


Δεν υπάρχουν σχόλια: