Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2010

Το Μυστήριο του Ελληνικού Αλφαβήτου από την Ιαλυσό

Μια αρχαία προσευχή-επίκληση υπάρχει και λειτουργεί μυστικά μέσα στο Ελληνικό Αλφάβητο από τότε που δημιουργήθηκε. Η αλληλουχία των γραμμάτων, όταν προφέρεται εξ ολοκλήρου (Alpha, Beta, Gamma, κλπ.) δεν έχει σε όλα τα επιλεγμένα έχουν τυχαία, αλλά υπάρχει μια πλήρης γραμματική, διαρθρωτικές και θεωρητική συνέχεια της τριτοβάθμιας σύλληψη συγκεκαλυμμένη πίσω από αυτό. Σύμφωνα με τον γνωστό άρθρωση, των ελληνικών γραμμάτων (μετά την προσθήκη των ελλειπόντων έκτο γράμμα Στίγμα ή Δίγαμμα F δεν είναι σε χρήση σήμερα) ακούγονται και γράφονται ως εξής:
ALPHA – BETA – GAMMA – DELTA – EPSILON – STIGMA – ZETA – ETA – THETA – IOTA – KAPPA – LAMTHA – MI – NI – XI – OMIKRON –PI – RO – SIGMA – TAF – IPSILON – FI – HI – PSI – OMEGA. ALPHA - ΒΗΤΑ - GAMMA - ΔΕΛΤΑ - ΕΨΙΛΟΝ - στίγμα - ΖΕΤΑ - ETA - THETA - IOTA - ΚΑΠΠΑ - LAMTHA - MI - NI - ΧΙ - ΟΜΙΚΡΟΝ-ΠΙ - RO - ΣΙΓΜΑ - TAF - ipsilon - FI - HI - PSI - OMEGA.http://www.youtube.com/watch?v=-8WTWdcnqQw&feature=player_embedded

By decoding this known structure applying the principles of the Hermetic Science, we come up with the following: Με την αποκωδικοποίηση αυτή είναι γνωστή δομή εφαρμόζοντας τις αρχές της Ερμητικής Επιστήμης, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τα εξής:
“AL FA , VI TA GA , (A)MA DE (E)L TA EPS ILON. "AL FA, VI TA GA, (Α) ΜΑ DE (E) L TA ILON EPS. ST(I) IGMA. ST (Ι) IGMA. ZI TA, I TA, THI TA IOTA KA PALAM DA . ZI TA, εγώ TA, THI ΤΑ ΙΟΤΑ KA DA PALAM. MI NYX I, O MIKRON, PYROS IGMA TAFI (E)PS ILON, FY PSYHI O MEGA”. MI Νυξ I, O ΜΙΚΡΟΝ, Pyros IGMA TAFI (Ε) PS ILON, FY PSYHI MEGA O ".
Then, after adding the matching conjunctions and verbs which are meant to be there and have been omitted, we witness the revelation of a wonderful cosmological prayer - invocation towards the source of Light: Στη συνέχεια, μετά την προσθήκη του ταιριάζουν συνδέσμων και τα ρήματα που είναι γραφτό να είναι εκεί και να έχουν παραληφθεί, είμαστε μάρτυρες της αποκάλυψης της ένα υπέροχο κοσμολογικής προσευχής - επίκλησης προς την πηγή του Φωτός:
“AL FA, VI TA GA! "AL FA, VI ΤΑ GA!
AMA DE EL TA EPS ILON. AMA DE EL ΤΑ ILON EPS.
STI IGMA (INA) ZI TA, ΣΤΗ IGMA (ΙΝΑ) ZI TA,
I TA, THI TA IOTA I ΤΑ, THI ΤΑ ΙΟΤΑ
KATA PALLAN DA. ΚΑΤΑ DA PALLAN.
(INA) MI NYX I, (ΙΝΑ) MI Νυξ Ι,
O MIKRON (ESTI), O ΜΙΚΡΟΝ (ΕΣΤΙ),
PYROS (THE) IGMA, Pyros (ΤΟ) IGMA,
TAFI EPS ILON, TAFI ILON EPS,
FY(OI) PSYHI, FY (ΟΙ) PSYHI,
O MEGA (ESTI)”. O MEGA (ΕΣΤΙ) ".
This invocation has been recorded for centuries in the subconscious of the Greeks. Αυτή η επίκληση έχει καταγραφεί εδώ και αιώνες στο υποσυνείδητο των Ελλήνων.
Right afterwards we reveal the meaning of the words of this prayer : Αμέσως μετά θα αποκαλύψει την έννοια των λέξεων αυτής της προσευχής:
Αλ / Al = The conceivable Sun. Αλ / Al = Η νοητή Κυρ
Φα-ος / Fa-os = Light. Φα-ος / Fa-os = Φως.
Βη / Vi = imperative of the verb βαίνω / veno ( = walk, come). Βη / Vi επιτακτική = από το ρήμα βαίνω / veno (= τα πόδια, έλα).
Τα / Ta = dative of an article of Doric type, equivalent to τη / ti ( = the), εις την / is tin ( = to the). Τα / Ta δοτικός = ενός άρθρου του τύπου δωρικού ρυθμού, που ισοδυναμεί με τη / ti (= η), εις την / είναι κασσιτέρου (= προς την).
Γα / Ga = Earth (Doric type). Γα / Ga = Γη (δωρικός τύπος).
Αμα / Ama = (adverb) at the same time. Αμα / Ama = (επίρρημα) την ίδια στιγμή.
Ελ / El = The visible Sun, the Coming one. Ελ / Ελ = Ο ορατός Ήλιος, ο Coming ένα.
Εψ / Eps = (verb) έψομαι / epsome, εψ-ημένος / eps-imenos( = baked). Εψ / Eps = (ρήμα) έψομαι / epsome, εψ-ημένος / EPS-imenos (= ψημένα).
Ιλών / Ilon = (noun) ιλύς / ilis ( = slime, clay). Ιλών / Ilon = (ουσιαστικό) ιλύς / Ήλις (= βλέννες, πηλός).
Στη / Sti = imperative of the verb ίστημι / istimi ( = stand). Στη / sti επιτακτική = από το ρήμα ίστημι / istimi (= βάση).
Ίγμα / Igma = deposit , sediment , extract. Ίγμα / Igma κατάθεση =, τα ιζήματα, εκχύλισμα.
Ζη / Zi = imperative of the verb ζω / zo ( = live). Ζη / Zi = επιτακτική ανάγκη του ρήματος ζω / zo (= live).
Η / I = imperative of the verb ειμι / imi ( = be). Η / I = επιτακτική ανάγκη του ρήματος ειμι / IMI (= είναι).
Θη / Thi = imperative of the verb θέτω / theto ( = put). Θη / Thi επιτακτική = από το ρήμα θέτω / theto (= τεθεί).
Ιώτα / Iota = τα Ιώγα / the Selves (see I in English). Ιώτα / Ιώτα = τα Ιώγα / η Selves (δείτε εγώ στα αγγλικά).
Παλλάν / Pallan = verb πάλλω / pallo ( = vibrate, rotate), adj. Παλλάν / Pallan = πάλλω ρήμα / pallo (= δόνηση, περιστροφή), adj. παλλάς / pallas ( = vibrating, rotating) (see Παλλάς Αθηνά / Pallas Athena). παλλάς / Παλλάς (= δονούμενη, περιστρεφόμενα) (βλέπε Παλλάς Αθηνά / Παλλάς Αθηνά).
Δα / Da = another type of Γα / Ga , Γης / Gis ( = of the Earth) (see Δα-μήτηρ / Da-meter > Δημήτηρ / Demeter > Mητέρα Γη / Mother Earth). Δα / Da = άλλος τύπος Γα / Ga, Γης / GIS (= της γης) (βλ. Δα-μήτηρ / Da-meter> Δημήτηρ / Δήμητρα> Mητέρα Γη / Μητέρα Γη).
Νυξ / Nyx = (noun) night. Νυξ / Νυξ = (ουσιαστικό) τη νύχτα.
Ο / O = (relative pronoun) which, that. Ο / O = (σχετική αντωνυμία), το οποίο, ότι.
Φύ(οι) / Fy(oi) = optative of the verb φύω / fio ( = germinate, sprout, develop). Φύ (οι) / fy (ΟΙ) = ευκτική του ρήματος φύω / FIO (= βλαστήσουν, βλαστός, ανάπτυξη).
Contemporary Rendering Σύγχρονη Απόδοση
Al, that you are the Light, come to Earth! Al, ότι είσαι το Φως, έλα στη Γη!
And you, El, send your rays on the slime Και εσείς, Ελ, στείλε τις ακτίνες σου στην βλέννες
which is baking (being in a boiling state). το οποίο είναι το ψήσιμο (είναι σε κατάσταση βρασμού).
May it become a sediment (a land), Μπορεί να αποτελέσει ένα από τα ιζήματα (α γης),
so that the Selves / Egos can live, έτσι ώστε η Selves / εγώ να ζήσω,
exist and stand on the vibrating Earth. υπάρχουν και να σταματήσει η δόνηση της Γης.
May the night which is the minor Μπορεί η νύχτα που ο ανήλικος
not dominate and the essence of the fire δεν κυριαρχούν και την ουσία της φωτιάς
in the boiling slime not be in danger στο βράζοντας βλέννες δεν είναι σε κίνδυνο
of being buried (extinguished, extinct) να ταφεί (να σβήσει, έχει εκλείψει)
and let the Soul which is the major, και ας αναπτυχθεί η Ψυχή οποίο αποτελεί το κυριότερο,
the most important of all, be developed! το πιο σημαντικό απ 'όλα να αναπτυχθεί!

The delivery of this invocation, in its archaic form, has a powerful vibrating effect on the conscious Men of Light, no matter which place on this planet they are in, because, above all, it is a mystic impact on the sacred seed of their Soul. Η παράδοση των εν λόγω επίκλησης, στην αρχαϊκή μορφή του, έχει μια ισχυρή επίδραση δονούμενη στη συνειδητή Άνδρες του Φωτός, δεν έχει σημασία που δίνουν σε αυτόν τον πλανήτη στις οποίες βρίσκονται, γιατί, πάνω απ 'όλα, είναι ένα μυστικιστικό αντίκτυπο στην ιερή σπόρων of τους ψυχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: